Tempos

okoljsko gradbeništvo

Predstavitev

Predstavitev

TEMPOS, okoljsko gradbeništvo d.o.o. je podjetje, ki se ukvarja s problematiko urejanja vodotokov in hudournikov, stabilnostjo brežin in zemeljskimi plazovi ter poplavno in erozijsko problematiko. Na kratko, z okoljskim gradbeništvom. Poleg tega delujemo tudi na področju manjših premostitvenih objektov, prometne infrastrukture ter ostalih objektov, predvsem kadar gre za gradnjo na zahtevnejših terenih.

Osnovna dejavnost podjetja je načrtovanje oz. izdelava projektne dokumentacije ter izvajanje gradbenega nadzora, na željo naročnika pa prevzamemo tudi vodenje in izvedbo celotnega projekta. S svojim delovanjem smo prisotni tako v Sloveniji kot v tujini. Pri svojem delu sodelujemo z uglednimi in strokovnimi sodelavci ter podjetji, kar je ključ do uspešno zaključenega projekta.

Dejavnosti

Vodotoki
in hudourniki

Vodotoki in hudourniki

Zemeljski plazovi in stabilnost brežin

Zemeljski plazovi in stabilnost brežin

Hidrološko hidravlične
študije in elaborati

Hidrološko hidravlične študije in elaborati

Erozija in
geotehnika

Erozija in geotehnika

Premostitveni
objekti

Premostitveni objekti

Ceste in prometna
infrastruktura

Ceste in prometna infrastruktura

Raziskovalna
dejavnost

Erozija in geotehnika

Gradbeni
nadzor

Premostitveni objekti

Vodenje gradbenih
projektov

Ceste in prometna infrastruktura

Ekipa


dr. Jošt Sodnik, univ. dipl. inž. grad.

Direktor in vodja projektov
Po diplomi na univerzitetnem študiju gradbeništva – smer hidrotehnika, na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani je najprej deloval kot vodja projektov v operativi, kjer je vodil zahtevne projekte na področju urejanja vodotokov, hudournikov, sanacije plazov in komunalne infrastrukture, nato pa začel z delovanjem na področju projektive oz. načrtovanja. Izkušnje na svojem področju je pridobival tako na projektih doma kot v tujini. Na FGG UL je zaključil tudi magistrski in doktorski študij. Poleg strokovnega dela sodeluje tudi na nacionalnih in mednarodnih raziskovalnih projektih s področja drobirskih tokov, stabilnosti brežin, erozije in hudourništva in je habilitiran v naziv višji predavatelj za področje gradbeništvo in okoljsko inženirstvo na FGG UL.

mag. Urška Petje, univ. dipl. inž. grad.

Odgovorni projektant
Urška je po diplomi na univerzitetnem študiju gradbeništva – smer hidrotehnika, na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani najprej delovala na področju državne hidrološke prognostike, nato pa se posvetila projektiranju s področja hidrotehnike. Zaključila je tudi podiplomski študij gradbeništva in si pridobila naziv magister znanosti za magistrsko nalogo s področja ocenjevanja nevarnosti zaradi padajočega kamenja, kar ji daje dodatno širino na področju načrtovanja ureditev s področja urejanja vodotokov in hudournikov, ostalih ureditev povezanih z vodotoki ter zagotavljanja stabilnosti brežin.

Tilen Koranter, mag. inž. ok. grad.

Projektant
Po prvostopenjski diplomi s področja zagotavljanja poplavne varnosti na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani, smer Vodarstvo in okoljsko inženirstvo, je nadaljeval študij na drugi stopnji ter si pridobil naziv magister inženir okoljskega gradbeništva z nalogo s področja načrtovanja ribjih prehodov na vodotokih, za katero je dobil Goljevščkovo nagrado FGG UL. Tilen je projektant, ki deluje na področju načrtovanja sonaravnih ureditev vodotokov in hudournikov, poplavne problematike, vključno s hidrološkimi analizami izbranih območij. Sodeluje tudi na področju obdelave prostorskih podatkov v GIS okolju.

Urška Maček, dipl. inž. ok. grad. (UN)

Projektant
Po prvostopenjskem študiju vodarstva in okoljskega inženirstva na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani, Urška trenutno zaključuje še istoimenski magistrski program. Ob rednem študiju je bila aktivna tudi kot predsednica Društva študentov vodarstva in članica študentskega sveta UL FGG. V podjetju sodeluje na področju načrtovanja ureditev vodotokov in hudournikov ter na področju hidrološko hidravličnih študij, ki je tema tudi njenega zaključnega magistrskega dela.

Kontaktirajte nas

Naslov
Tehnološki park 21
Ljubljana, Slovenija
Telefon
+386 41 288 442