Tempos

okoljsko gradbeništvo

Predstavitev

Predstavitev

TEMPOS, okoljsko gradbeništvo d.o.o. je podjetje, ki se ukvarja s problematiko urejanja vodotokov in hudournikov, stabilnostjo brežin in zemeljskimi plazovi ter poplavno in erozijsko problematiko. Na kratko, z okoljskim gradbeništvom. Poleg tega delujemo tudi na področju manjših premostitvenih objektov, prometne infrastrukture ter ostalih objektov, predvsem kadar gre za gradnjo na zahtevnejših terenih.

Osnovna dejavnost podjetja je načrtovanje oz. izdelava projektne dokumentacije ter izvajanje gradbenega nadzora, na željo naročnika pa prevzamemo tudi vodenje in izvedbo celotnega projekta. S svojim delovanjem smo prisotni tako v Sloveniji kot v tujini. Pri svojem delu sodelujemo z uglednimi in strokovnimi sodelavci ter podjetji, kar je ključ do uspešno zaključenega projekta.

Dejavnosti

Urejanje vodotokov
in hudournikov

Vodotoki in hudourniki

Sanacija
zemeljskih plazov

Zemeljski plazovi in stabilnost brežin

Hidrološko hidravlična analiza in hidrotehnični elaborati

Hidrološko hidravlične študije in elaborati

Objekti in ureditve za zagotavljanje poplavne varnosti

 
Hidroenergetika

Renaturacija
vodotokov

Renaturacija

Erozija in
geotehnika

Erozija in geotehnika

Premostitveni
objekti

Premostitveni objekti

Ceste in prometna
infrastruktura

Ceste in prometna infrastruktura

Raziskovalna
dejavnost

Erozija in geotehnika

Gradbeni
nadzor

Premostitveni objekti

Vodenje gradbenih
projektov

Ceste in prometna infrastruktura

Ekipa


dr. Jošt Sodnik, univ. dipl. inž. grad.

Direktor in vodja projektov
Po diplomi na univerzitetnem študiju gradbeništva – smer hidrotehnika, na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani je najprej deloval kot vodja projektov v operativi, kjer je vodil zahtevne projekte na področju urejanja vodotokov, hudournikov, sanacije plazov in komunalne infrastrukture, nato pa začel z delovanjem na področju projektive oz. načrtovanja. Izkušnje na svojem področju je pridobival tako na projektih doma kot v tujini. Na FGG UL je zaključil tudi magistrski in doktorski študij. Poleg strokovnega dela sodeluje tudi na nacionalnih in mednarodnih raziskovalnih projektih s področja drobirskih tokov, stabilnosti brežin, erozije in hudourništva in je habilitiran v naziv višji predavatelj za področje gradbeništvo in okoljsko inženirstvo na FGG UL.

Tilen Koranter, mag. inž. ok. grad.

Projektant
Po prvostopenjski diplomi s področja zagotavljanja poplavne varnosti na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani, smer Vodarstvo in okoljsko inženirstvo, je nadaljeval študij na drugi stopnji ter si pridobil naziv magister inženir okoljskega gradbeništva z nalogo s področja načrtovanja ribjih prehodov na vodotokih, za katero je dobil Goljevščkovo nagrado FGG UL. Tilen je projektant, ki deluje na področju načrtovanja sonaravnih ureditev vodotokov in hudournikov, poplavne problematike, vključno s hidrološkimi analizami izbranih območij. Sodeluje tudi na področju obdelave prostorskih podatkov v GIS okolju.

Urška Maček, mag. inž. ok. grad.

Projektant
Urška je diplomantka programa Vodarstvo in okoljsko inženirstvo. Ob rednem študiju je bila aktivna tudi kot predsednica Društva študentov vodarstva in članica študentskega sveta UL FGG. Na drugi stopnji se je v zaključnem delu ukvarjala s hidrološko hidravličnim modeliranjem in možnostjo neposredne uporabe padavin na mreži hidravličnega modela. V podjetju sodeluje na področju načrtovanja ureditev vodotokov in hudournikov ter na področju hidrološko hidravličnih študij. Specializirana je za hidrološko modeliranje povodij.

Aleš Oblak, mag. inž. grad.

Projektant
Po prvostopenjskem študiju gradbeništva na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo, Univerza v Ljubljani, se je vpisal na drugostopenjski program Geotehnika-hidrotehnika in pridobil naziv magister inženir gradbeništva. V zaključnih delih prvostopenjskega in drugostopenjskega programa je obravnaval sanacijo plazu oziroma vrednotenje potenciala utekočinjanja zemljin na podlagi terenskih preiskav. Aleš deluje na področju stabilnosti brežin, podpornih in opornih konstrukcij, splošne geotehnike, regulacij vodotokov, zaščite pred erozijo in načrtovanja premostitvenih objektov.

Urban Kristan, mag. inž .ok. grad.

Projektant
Ob zaključenem magistrskem študiju na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani, smer Vodarstvo in okoljsko inženirstvo je pridobil naziv magister inženir okoljskega gradbeništva. V zaključnih delih na prvi in drugi stopnji je obravnaval poplavno problematiko ob hkratnem umeščanju vodnih objektov. Deluje na področju hidravličnega modeliranja, načrtovanja varstva pred poplavami, umeščanja in optimizacije vodnih objektov. Sodeluje tudi pri hidroloških analizah, prostorskih in 3D analizah v GIS okolju.

Gregor Robič, univ.dipl.inž.vod. in kom.inž.

Projektant
Gregor je z odliko diplomiral na univerzitetnem študiju vodarstva in komunalnega inženirstva na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani ter si tako pridobil naziv univerzitetni diplomirani inženir vodarstva in komunalnega inženirstva. Izkušnje si je nabiral tako v gradbeni operativi kot projektivi s področja urejanja vodotokov, deloval pa je tudi v državni službi urejanja voda. V podjetju sodeluje pri načrtovanju vodnogospodarskih ureditev in zagotavljanju poplavne varnosti.

Kontaktirajte nas

Naslov
Tehnološki park 21
Ljubljana, Slovenija
Telefon
+386 41 288 442